علل رد پیشنهاد سران قیام عباسی از سوی امام صادق(ع)
48 بازدید
محل نشر: فصلنامه بیان
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار علل عدم قیام امام صادق(ع) را بررسی شده با این سؤال بحث آغاز می¬شود که با توجه به فراهم بودن زمینه قیام برای امام صادق(ع) چرا آن حضرت از فرصت به دست آمده برای نابودی حکومت فاسد و دیکتاتور اموی استفاده نکرد و در صدد تشکیل حکومت پیامر گونه و علی وار که برای بسیاری از مسلمانان به آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده بود، بر نیامد؟ در پاسخ سؤال مزبور در این نوشتار سعی شده تا علل وعوامل مهم و تأثیر گذار در این اقدام امام واقع بینانه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، یکی از عوامل مقضیات عصر امام صادق(ع) است که در آن از ویژگیهایی قیامی سخن به میان آمده که در آن دوره احتمال پیروزی آن زیاد بود، مشکلات فرا روی قیام امام صادق(ع) که یکی از عوامل به حساب آمده در آن به مشکلات دیگری که نتیجة مستقیم و غیر مستقیم تغییر معادلات سیاسی جهان اسلام پس از پیامبر است پرداخته شده و ضرورت حل این قبیل مشکلات بیش از قیام دانسته شده. استراتژی مبارزه با ظلم وستم که پیامبر خط و مشی آن ترسیم کرده و امام صادق(ع) این مبارزه را به شکل دیگری ادامه می¬دهد؛ و آن مبارزه در سنگر علم وفرهنگ است که اهمّیتش در آن دوره بیش از قیام مسلحانه بود.