فلسفه برتری در نظام آفرینش
46 بازدید
محل نشر: فصلنامه سخن صبا
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: از آنجایی که تفاوت انسانها از جهاتی با همدیگر، سبب تقسیم بندی موقعیت¬های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی براساس این تفاوتها گردیده، موقعیت¬های مزبور درنظام اجتماعی دارای یک رتبه و درجه نیستند؛‌ از سوی دیگر، تفاوت¬ها در جامعه تعیین کننده میزان برخورداری افراد از امکانات است. اولین پرسشی که اینجا مطرح می¬شود این است که فلسفه این تفاوت چیست؟ و چرا خداوند، انسان¬ها را به گونه¬ای آفریده تا چنین درجه بندیی در جامعه شکل بگیرد و تبعات زیادی را سبب شود. و در این مقاله سعی شده¬است با بیان برخی از علل و فلسفه تفاوت یا برتری افراد انسانی نسبت به دیگری، در عالم خلقت، تبین درستی از این تفاوت و برتری ارائه و به پرسش مزبور پاسخ داده شود.